Zo gaat het nieuwe ontslagrecht werken

De Tweede Kamer geeft minister Kamp groen licht om zijn wetsvoorstel voor het nieuwe ontslagrecht verder uit te werken. Maar hoe gaan de plannen er voor HR uitzien?

Deze week kreeg minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een akkoord van de Tweede Kamer om het ontslagrecht en de WW verder uit te werken. De bedoeling is dat er aan het einde van het jaar een uitgewerkte versie naar de Tweede Kamer gestuurd kan worden. Tot die tijd moet Kamp openstaan voor kritiek van werkgevers en de vakbonden. Ook zal er na het zomerreces verder worden gediscussieerd door de politieke partijen. Zij laten hun mening over het ontslagrecht en de WW al horen in de verkiezingsprogramma´s.

Stëffan de Jong van Sterc arbeidsrecht advocaten, legt de nieuwe plannen uit en vergelijkt een ontslagsituatie binnen het huidige ontslagrecht met een situatie volgens de nieuwe ontslagplannen:

De huidige economische situatie heeft geleid tot nieuwe plannen voor wijziging van het ontslagrecht. Volgens onderzoeken die de wijziging moeten ondersteunen is dat broodnodig. De arbeidsmobiliteit in Nederland is de laagste binnen Europa. Nederlandse werknemers werken gemiddeld lang bij dezelfde werkgever. Bovendien is de arbeidsmobiliteit ongelijk verdeeld. Ten opzichte van werknemers met een vast contract, dragen werknemers met een tijdelijk contract het sterkst bij aan de dynamiek van de arbeidsmarkt. Er is ook sprake van een verschil in rechtspositie. In vergelijking met andere landen kent Nederland een hoge ontslagbescherming voor werknemers met een vast contract.
De nieuwe formule moet van toepassing zijn op alle ontslagzaken en legt de nadruk op de te lijden schade. Is de kans groot dat de werknemer makkelijker nieuw werkt vindt, dan wordt de vergoeding lager dan wanneer de kans op werk erg laag is. Volgens het kabinet worden met deze plannen vaste contracten minder vast gemaakt en flexibele contracten minder flexibel. De kosten die gemoeid zijn met een beëindiging van een vast contract gaan omlaag. De kosten bij korte contracten – met name bij het niet verlengen van tijdelijke contracten – gaan daarentegen omhoog.

Eén ontslagroute
Als het aan het huidige kabinet ligt komt er één ontslagroute met een toets achteraf door de rechter. De UWV-route verdwijnt. De werkgever moet de werknemer over het voorgenomen ontslagen ‘horen'. Na deze schriftelijke hoorprocedure besluit de werkgever al dan niet tot het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Er geldt een uniforme opzegtermijn van twee maanden.

Rechter
Heeft de werknemer tegen het ontslag bezwaar, dan kan deze achteraf naar de rechter. Die zal de reden van het ontslag marginaal toetsen. Onvoldoende functioneren zal nog steeds  door de werkgever moeten worden bewezen. Ook de huidige regels bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, zoals de toepassing van het afspiegelingsbeginsel, blijven gelden. Als gebleken is dat de door de werkgever aangevoerde redenen onjuist zijn, dan kan de rechter het ontslag terugdraaien. De rechter kan het ontslag ook in stand laten, maar, bij verwijtbaarheid, de werkgever veroordelen om aan de ontslagen werknemer een vergoeding te betalen. De vergoeding is in beginsel hoogstens een half maansalaris per dienstjaar met een maximum van een jaarsalaris. Hoger beroep is alleen mogelijk tegen de hoogte van de toegekende vergoeding. De ontbindingsprocedure blijft overigens bestaan voor gevallen waarin de werkgever de arbeidsovereenkomst niet kan opzeggen, bijvoorbeeld tijdens ziekte of een ander opzegverbod.

Transitiebudget en WW-premie
De huidige ‘standaard' ontslagvergoedingen verdwijnen. In plaats daarvan ontvangt elke werknemer waarmee de arbeidsrelatie onvrijwillig wordt beëindigd een ‘transitiebudget'. Dit budget is bedoeld voor scholing of andere trajecten om de inzetbaarheid van de werknemer te vergroten en bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van zes maandsalarissen. De kosten voor de eerste zes maanden van werkloosheid worden bij de werkgever neergelegd. Het transitiebudget en het door de werkgever betalen van de kosten bij werkloosheid, geldt – aldus de plannen – ook bij werknemers met een tijdelijk contract.

Ontslag in het huidige stelsel
Een voorbeeld: Peter is 50 jaar en moet na een dienstverband van 12 jaar als gevolg van een reorganisatie het veld ruimen. Ervan uitgaande dat zijn arbeidsovereenkomst wordt ontbonden twee maanden na indiening van het ontbindingsverzoek, dan ontvangt Peter een vergoeding gelijk aan 14,5 maandsalarissen. Wordt de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV WERKbedrijf opgezegd, dan zal Peter voor toekenning van een eventuele vergoeding zelf naar de rechter moeten stappen. In dat geval blijkt een vergoeding vele malen lager te zijn dan bij ontbinding.

Ontslag in het nieuwe stelsel
Een voorbeeld: Het ontslag van Peter wordt met oog op het mogelijk nieuwe ontslagrecht uitgesteld. Als het anno 2014 zo ver is (en Peter inmiddels een dienstverband heeft van 14 jaar) moet hij bij de directeur komen. Die houdt Peter voor dat het bedrijf vanwege bedrijfseconomische redenen de arbeidsovereenkomst wil beëindigen en vraagt Peter wat hij er van vindt. Ongetwijfeld lamgeslagen door de mededeling weet Peter geen woord uit te brengen en verlaat hij met laaghangende schouders het vertrek van zijn baas. Eenmaal thuis vindt hij een brief met bevestiging van het gesprek. Nadat Peter tijd is gegund om op het voorgenomen ontslag alsnog te reageren, neemt de directeur het definitieve besluit: Peter gaat eruit. Na afloop van de opzegtermijn van twee maanden houdt de loonbetaling op en is het daadwerkelijk einde oefening. Aan Peter wordt een transitiebudget ter beschikking gesteld van 3,5 maandsalarissen. Bovendien moet de werkgever de eerste zes maanden van werkloosheid betalen in het geval Peter een beroep op de WW doet. Peter heeft de mogelijkheid om de ontslagreden achteraf ter toetsing aan de rechter voor te leggen, maar ziet daarvan af.

Met de plannen van minister Kamp zullen kleine werkgevers bij wijziging van het ontslagrecht met meer kosten worden geconfronteerd. Ten opzichte van grote werkgevers maken zij momenteel veelal gebruik van de (goedkopere) UWV-route. Daarom onderzoekt het kabinet of voor hen een uitzondering kan worden gemaakt wat betreft de betaling van de eerste maanden van de WW. De wetgever streeft ernaar om voor aanpassing van het ontslagrecht dit najaar een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te sturen.

 

 

Reacties

 1. guest zegt

  Dit is geen versoepeling van het ontslagrecht, maar een enorme kosten verhoging voor de werkgever. Een tijdelijk contract wordt gegeven om de economische situatie en het functioneren van de werknemer te toetsen.
  Half jaar werken, half jaar WW betalen? Lijkt me niet de bedoeling.
  Wie is er voor het belang van de werkgever? Het is nog steeds recessie. Wij mogen blij zijn als we net positief draaien. Verzwaring van loonkosten kan in deze tijd echt niet!

 2. guest zegt

  Er van uitgaande dat de vernieuwing van het ontslag de mobiliteit moet bevorderen zie ik dat niet terug in de regeling. De mobiliteit bevorder je door in gesprek te gaan en te blijven en te kijken en te bespreken wat goed is voor de werkgever en de werknemer. Daarbij stel je gezamenlijk een doel op en toetst dit. Het nieuwe ontslagrecht is slechts een verkapte bezuiniging voor de overheid omdat het ‘slechts’ om de vergoeding gaat bij ontslag en mocht achteraf blijken dat het ontslag onrechtmatig is geweest dan blijf je als werknemer achter met een verstoorde arbeidsrelatie.

 3. guest zegt

  Bedrijven hebben 2 miljard voordeel van deze foute aanpak.
  Er wordt niets gedaan aan betere scholing of aan de ongebreidelde leeftijdsdiscriminatie.
  Onbegrijpelijk dat linkse partijen hiier zo maar aan meewerken
  En logisch dat rechtse politieke graaiers dit willen.

  In onze kennisintensieve economie kun je zo niet omgaan met kennis werkers. We moeten politici dwingen dat aspect beter te regelen.
  Rechtse politici likken elk jaar het overvloedige domme asfalt schoon, plaatsen er nieuwe borden. Maar de investeringen in de kennis in de samenleving, die laten we barsten.

  Beschikbaar:
  50+ ingenieur, ervaring met leeftijdsdiscriminatie
  Slimme visionaire pioniersgeest, duurzame energie voor en door burgers. Klantgericht, on line participatie, veranderen, innovatie, ict, elektrotechniek.

 4. guest zegt

  Nieuw ontslagrecht

  Welke familie/vrienden lid van minister Kamp zit er in de problemen? Het laatste beetje zekerheid van de gemiddelde Nederlandse burger ook afnemen? Nu staat er zeker niets meer in de weg om van ons allen echte loonslaven te maken. Minister Kamp heeft echt niet in de gaten dat dit een regelrechte vrijbrief is voor werkgevers om oudere werknemers vanaf 50 lekker goedkoop te ontslaan, de werkdruk nog hoger op te voeren en de ongelijkheid arm/rijk verder op te voeren.

  Denk ff na, wij worden ouder dat kost te veel dus versoepelen we het ontslagrecht, loonkosten starten dan altijd weer laag! Je bouwt niet meer op. Huizenmarkt daalt/stagneert want banken geven geen geld bij geen zekerheid. aow/wao blijft laag want je bouwt niet op, je blijft op 1 lijn zitten (financieel) dat trekt je leven lang door.

  Minister Kamp krijgt heel Nederland in het slop met dit plan, wat zou ik graag met hem een dialoog aangaan! Ziet dan niemand hoe dit plannetje werkelijk is?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*